OBAVEŠTENJE U VEZI SA IZBORNIM RADNJAMA

Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije doneo je danas odluku o sprovođenju overe potpisa birača za izbore raspisane za 17. decembar 2023. godine - za narodne poslanike Skupštine Republike Srbije, za poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i za odbornike određenih jedinica lokalne samouprave.

U odluci se navodi da su političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana, koje podnose zahtev za overu potpisa birača za podržavanje izbornih lista za izbor narodnih poslanika, poslanika u Skupštini APV, i za izbor odbornika, dužne da javnom beležniku podnesu pismeni zahtev radi obavljanja službene radnje overe potpisa, sa tačno označenim mestom i datumom.

Javni beležnik je dužan da primljene zahteve hronološki zavodi prijemnim štambiljem, sa tačno naznačenim datumom i vremenom prijema zahteva.

Javni beležnik je dužan da službenu radnju overe potpisa birača obavlja u toku i izvan radnog vremena, kao i u dane praznika i druge dane kada ne radi, pri čemu, pored javnih beležnika, službenu radnju overe potpisa samostalno mogu obavljati i javnobeležnički pomoćnici, javnobeležnički saradnici i javnobeležnički pripravnici upisani u imenike koje vodi Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije.

Službenu radnju overe potpisa birača javni beležnik može preduzeti u granicama svog službenog sedišta, kao i izvan svog službenog sedišta uz prethodno odobrenje predsednika JKS, a u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o javnom beležništvu.

Za obavljanje službene radnje overe potpisa birača javnom beležniku pripada naknada od 30 dinara, koja obuhvata i porez na dodatu vrednost. Javnom beležniku ne pripadaju druge nagrade ni naknade koje su predviđene Javnobeležničkom tarifom.

Evidencija o overi potpisa birača i naplata naknade vrše se u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima kojima je propisano vršenje izbornih radnji.

U skladu sa Zakonom o javnom beležništvu koji propisuje da prostorije javnobeležničke kancelarije moraju biti tako uređene i opremljene da odgovaraju zahtevima za kvalitetno obavljanje poslova i ugledu javnog beležnika, prostorije u kojima javni beležnici, odnosno javnobeležnički pomoćnici, saradnici i pripravnici treba da overavaju potpise većem broju potpisnika i u dužem vremenskom periodu moraju ispunjavati minimum uslova kako bi se obezbedilo zakonito i kvalitetno obavljanje službenih radnji bez ugrožavanja zdravlja lica ovlašćenih za overu potpisa.

 

Top