Predstavnici JKS i Ministarstva pravde učestvovali na 28. Konferenciji evropskih javnih beležnika

Javnobeležnička komora Austrije je u periodu od 21.-22. aprila 2016. godine organizovala 28. Konferenciju evropskih javnih beležnika u Salcburgu, Austrija, sa temom: „not@r 4.0: Digitalna agenda javnog beležništva“ (“not@r 4.0: The Digital Agenda of the Notariat“).

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, pravosuđa Austrije, akademskih krugova i privrede, evropskog javnog beležništva i ministarstava pravde, uključujući predstavnike Javnobeležničke komore Srbije i Ministarstva pravde Republike Srbije. Glavne teme su bile odnos i uticaj Digitalne agende Evropske komisije na javno beležništvo, digitalizacija jedinstvenog tržišta i postupka registracije privrednih društava kao i javne isprave u digitalno doba.

Razmatran je uticaj digitalizacije na svakodnevni rad javnih beležnika i stranaka, spremnost javnog beležništva u odnosu na promene koje donosi Digitalna agenda Evropske komisije i koraci koji treba da se preduzmu u cilju najcelishodnijeg korišćenja pogodnosti koje pružaju informaciono-komunikacione tehnologije, uz zadržavanje neophodnog stepena pravne sigurnosti i zaštite podataka. Austrijski notarijat je ocenjen kao pionir u digitalizaciji.

Predstavnici Evropske komisije su istakli da je jedinstveno unutrašnje tržište jedno od deset glavnih prioriteta Evropske komisije te da je Digitalna agenda koja predviđa jedinstveno digitalno tržište jedna od sedam stubova Strategije Evrope do 2020. godine, postavljenih sa ciljem održivog razvoja Evropske unije. Konkretne mere i aktivnosti relevantni za notarijat su unapređenje interoperabilnosti, stvaranje jedinstvenog šaltera na nivou Evropske unije, međusobna povezanost svih javnih registara, omogućavanje elektronskog unosa podataka od strane stranaka, kao i digitalizacija javnih isprava.

Predstavljen je pravni okvir Evropske unije koji je relevantan za javnobeležništvo, kao i postojeći projekti i predlozi akata koje trenutno razmatraju Savet i Komisija, i to, između ostalog:

- Portal elektronskog pravosuđa „e-Justice“;

- Uredba EU br. 650/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. g. o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i prihvatanja i izvršenja verodostojnih isprava u nasledno-pravnim pitanjima i o stvaranju evropskog sertifikata o nasleđivanju („Uredba o nasleđivanju“) koja je uvela Evropski sertifikat o nasleđivanju, sa jednoobraznim pravilima o sadržaju, dejstvima, proceduralnim standardima za izdavanje, izmene, poništenje, itd. sertifikata;

- Evropsko kompanijsko pravo i napori koji se trenutno ulažu u stvaranje „societas unius personae (SUP; single-person company)“, pravnu formu evropskog jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, koje bi se osnivalo putem internet aplikacije, sa osnivačkim ulogom od najmanje jednog evra.

Svi učesnici konferencije su se složili da se ekonomski i pravni sistemi oslanjaju na poverenje, koje konstantno mora da se uspostavlja, održava i unapređuje, te da javno beležništvo igra ključnu ulogu u tim sistemima i razvoju istih.

Više o konferenciji možete videti na sledećem linku Austrijske javnobeležničke komore: http://www.notar.at/de/aktuelles/veranstaltungen/28-europaeische-notarentage/.

 

Top