Javni beležnici i zaštita određenih grupa građana

  • LICA KOJA NE ZNAJU JEZIK- Notar je dužan da sačini javnobeležnički zapis i licu koje ne zna jezik u službenoj upotrebi (na primer, strani državljanin). U tom slučaju isprava se sastavlja na srpskom jeziku, a da bi stranka mogla da se upozna sa sadržinom isprave notar će angažovati sudskog prevodioca, koji će stranci u celosti prevesti sadržinu isprave. Tada je potrebno i prisustvo dva svedoka koji znaju srpski jezik i jezik kojim se služi stranka.
    U određenim situacijama notar može sačiniti ispravu na stranom jeziku. Tako nešto je moguće samo ako notar ima svojstvo sudskog prevodioca za strani jezik na kojem sastavlja ispravu i ako je reč o ispravi koja je namenjena upotrebi u inostranstvu (na primer, stranka kod srpskog notara želi da sačini punomoćje na nemačkom jeziku koje bi poslala advokatu u Nemačkoj).
  • NEPISMENA LICA - Ako je stranka nepismena, u postupku sastavljanja javnobeležničkog zapisa moraju učestvovati i dva svedoka. Svedok može biti svako lice koje je punoletno, pismeno, koje nije zaposleno kod notara, koje se ne nalazi u porodičnoj vezi sa strankom ili notarom i koje nema nikakvu korist od posla radi kojeg se sastavlja isprava.
    Nepismenu stranku notar upoznaje sa sadržinom isprave tako što je glasno čita stranci u prisustvu dva svedoka. Nakon toga, stranka treba da izjavi da je njena volja potpuno i tačno uneta. Po davanju te izjave stranka na ispravu stavlja otisak prsta. Iza toga se potpisuju svedoci, a na kraju se potpisuje notar i otiskuje svoj službeni pečat.
  • LICA SA INVALIDITETOM - Ako je stranka gluva, nema ili slepa, prilikom sastavljanja javnobeležničkog zapisa potrebno je i učešće svedoka. Pored svedoka, notar će morati da obezbedi i prisusutvo sudskog veštaka kada su telesni nedostaci stranke takvi da je sprečavaju da komunicira sa notarom na uobičajeni način.
  • MALOLETNA LICA - Prilikom sastavljanja isprava notar posebno vodi računa o interesima maloletnika i lica koja se nalaze pod starateljstvom. Roditelj koji hoće da raspolaže imovinom svog deteta (na primer, da proda nepokretnost koju je dete nasledilo) mora priložiti notaru dokaze o tome da ima roditeljsko pravo, kao i rešenje Centra za socijalni rad kojim se dozvoljava takva transakcija.