Javnobeleznicka tarifa

Ministar pravde utvrdio je, na osnovu člana 135 Zakona o javnom beležništvu, utvrdio Javnobeležničku tarifu. Njome se utvrđuje nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanj iznosa nagrade i naknade troškova.

 Javnobeleznicka tarifa PDF