Članci

Javni beležnici u Republici Srbiji

Kako unprediti efikasnost sudstva i pravnu sigurnost?

Utorak, 29. maja 2012. god. u 10 časova u  prostorijama Palate Srbije

GIZ Projekat pravna reforma u Srbiji, u okviru aktivnosti popularizacije zakona organizuje Evropski pravni i politički forum (EPPF) zajedno sa Službenim glasnikom Republike Srbije. EPPF je platforma za dijalog o aktuelnim pravnim temama od značaja za evropske integracije Republike Srbije.

U utorak, 29. maja 2012. god.  u Beogradu je održan treći po redu „ Evropski pravni i politički forum“ pod nazivom:„ Javni beležnici u Republici Srbiji“- Kako unaprediti  efikasnost sudstva i pravnu sigurnost?

Forum je omogućio dijalog između  ključnih  aktera svih nivoa vlasti: zakonodavne, izvršne, sudske, te civilnog  sektora i poslovne zajednice Republike Srbije, kao i dijalog između domaćih, regionalnih i evropskih eksperata o benefitima uvođenja javnog beležničkog sistema, preprekama i iskustvima.

Forum su otvorili: Gordana Pualić, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije, ambasador Savezne Republike Nemačke, Wolfram Josef Maas, ambasador Republike Francuske, François-Xavier Deniau.

Forum je okupio paneliste iz zemalja Evropske unije, regiona kao i predstavnike institucija, ustanova, organizacija Republike Srbije, među kojima su: Rankica Benc, notar iz Hrvatske i predsednica Hrvatske akademije za notare, Sefedin Suljević, predsednik Komore notara Federacije Bosne i Hercegovine, Justizrat Richard Bock, potpredsednik Komore notara Savezne Republike Nemačke, Stéphane Zečević, notar i predstavnik Međunarodne unije notara (UINL), Jadranka Vukčević, predstavnik Ministarstva pravde Crne Gore, Zorica Bulajić, sudija Višeg suda u Beogradu, Uroš Đorđević, advokat, Aleksandra Kon, suvlasnik i osnivač Agencije ALKA, član Upravnog odbora  Klastera nekretnina u Srbiji, profesor Dragor Hiber, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Jelica Pajović, predstavnik Radne grupe za notare ispred Ministarstva pravde Republike Srbije.

 

Gordana Pualić: Rad javnog beležnika će biti pod strogim nadzorom komore, suda i ministarstva

Uvođenje javnog beležništva je još jedan korak usaglašavanja propisa u Srbiji sa evropskim pravom u funkciji približavanja Evropskoj uniji.Prvenstveni ishod uvođenja javnog beležništva je veća pravna sigurnost. Javno beležnička isprava će imati značaj javne isprave a javnim beležnicima će biti preneta ovlašćenja za pravnu valjanost. Uvođenje javnog beležništva treba da doprinese većoj pravnoj sigurnosti u prometu nekretnina, većem poverenju građana, smanjenju broja sporova i parnica u sudovima. Država će ostvariti uštedu zbog smanjenja obima sudskih troškova te će se stvoriti veće mogućnosti za efikasniji rad sudova. Očekujemo da javno beležništvo ostvari stvarnu kontrolu tokova novca i da doprinese suzbijanju korupcije i pranja novca u Srbiji. Javno beležništvo će imati važnu ulogu i u oblasti stambene izgradnje. Očekujemo da će vremenom jačati poverenje u javne beležnike i da će njihova ovlašćenja, posebno u odnosu na javne registre i privredna društva dodatno unaprediti pravnu sigurnost.

 

Wolfram Josef Maas: Uspostavljanje notarijata će biti važan korak u poboljšanju pravne sigurnosti i efikasnosti sudskog sistema

Javni beležnik od početka mora da bude neutralna instanca pravne države, zbog čega je transparentnost prilikom kontrole njegovog rada od ključnog značaja. Poslednjih pet godina najveći problem u Srbiji je nedostatak napretka u vladavini prava i izražavam uverenje da će uspostavljanje notarijata biti važan korak u poboljšanju pravne sigurnosti i efikasnosti sudskog sistema. Javni beležnik od početka mora da bude neutralna instanca pravne države i zbog toga je od ključnog značaja transparentnost prilikom kontrole njegovog rada.

 

François-Xavier Deniau: Instituciju notara je od najvećeg značaja za poverenje građana

Uslovi prilikom zapošljavanja javnih beležnika moraju da budu besprekorni i ne može se dovoljno naglasiti koliko je bitno da građani u tu instituciji treba da imaju poverenja. Važna je buduća kontrola javnih beležnika s obzirom da mogu biti jedan od ključnih faktora kod velikih novčanih transakcija.

Stephane Zecevic: Osamdeset zemalja sveta su članice Međunarodne unije notara –nadam se da će Srbija biti osamdeset prva

Sve zemlje regiona su članice Međunarodne unije notara. Postoje velike prednosti za građansko društvo, kada jedna zemlja uvede sistem javnog beležništva pored toga što postoje velike obaveze i dužnosti koje snose notari. U Francuskoj, sistem javnog beležništva postoji od trinaestog veka. Zahvaljući tarifama, ovaj sistem je u potpunosti dostupan svim građanima Francuske. On pruža pravnu sigurnost, bezbednost za investicije i onemogućuje pranje novca.

Rankica Benc: Javno beležništvo je služba koja počiva na povjerenju, kako građana, tako i države

Ono što je najvažnije je znanje i etika, a da bi se to održalo, potrebna je stalna aktivnost kontrole prije svega komore, resornog ministarstva i naravno svakog pojedinog bilježnika. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma te zaštita potrošača su dvije oblasti u kojima se vidi da ako država želi red onda će znati iskoristiti službu javnih bilježnika. Bilježnik mora biti nepristrasan. Etika i odgovornost moraju biti obilježje profesije javnog bilježnika. Bilježnici u Republici Hrvatskoj rade već sedamnaest godina i za to vrijeme je stvorena jedna kvalitetna mreža javnih bilježnika širom države u kojoj je pravo postalo dostupno građanima. Nastalo je veliko rastrećenje sudova preuzimanjem  ostavinskih postupaka koje vode isključivo javni bilježnici. Broj žalbi ili predmeta u kojima među strankama dođe do spora je zanemariv.  U nadležnost bilježnika su prenesene i ovrhe, temeljem vjerodostojnih isprava - zahvaljujući čemu se godišnje riješi nekoliko stotina tisuća predmeta bez intervencije sudova. Oko 95 % rješenja bilježnika postaje pravomoćno bez ulaganja pravnih lijekova.

 

Sefedin Suljević: Država u kojoj se uvodi notarijat mora učiniti sve da usaglasi pravni sistem sa notarskom službom da bi izvršna notarska isprava imala svoj mjesto i svoju funkciju

Prije uvođenja ovog sistema, u BiH je postojao visok stepen pravne neažurnosti javnih registara i pravne nesigurnosti i korupcije. Najočitiji primjer uspjeha je postignut u oblasti prometa nekretnina nad kojom su notari u BiH dobili isključivu nadležnost  i  u kojoj je postignut visok stepen pravne sigurnosti i efikasnosti. Takođe, postignuto je da imamo brz i siguran registar nekretnina te da je oblast osnivanja privrednih društava takođe uređena. Zemljišne knjige su potpuno digitalizovane kao i registar privrednih društava, registri identifikacionih podataka građana i sada smo u fazi izrade integrativnog informacionog sistema koji će omogućiti višestruko zaštićenu vezu sa svim javnim registrima. Najveći problem u zemljama u kojima se uvodi notarijat je neusklađenost ostalog dijela pravnog sistema sa notarskom službom i ako se to ne riješi, ciljevi i efekti notarske službe neće biti potpuni. Kada je u pitanju proces imenovanja notara, jako je bitno da proces imenovanja nije praćen skepsom građana – u protivnom, sistem će biti u problemu.

 

Jadranka Vukčević: Početak notarske službe mora biti dovoljno medijski propraćen u cilju razvijanja svijesti građana o tome ko je notar i za koje pravne potvrde treba ići kod notara

Od ukupnog broja notara u Crnoj Gori, 70 % čine žene. Notari dolaze uglavnom iz redova bivših sudija, advokata, državnih službenika itd..U Crnoj Gori, prenos prava i sticanje svojine je dato u nadležnost notarima, a tendencija je i da se ostavine i ovjere daju u nadležnost notarima. Ide sa ka tome da se povećanjem nadležnosti notara rasterete sudovi i ostale državne službe.

Justizrat Richard Bock: Glavni zadatak notara je da savetodavno rade u korist građana

To je institucija koja u Nemačkoj postoji već 500 godina. Notar na osnovu čina savetovanja treba da sačini ispravu i nakon što ta isprava dobije pečat i potpis javnog beležnika, ona postaje javna isprava. U nemačkom sistemu javnog beležništva- javni beležnik snosi isključivu odgovornost za komunikaciju između kancelarije javnih beležnika i javnih registara. Te veze su u Nemačkoj, jako dobro zaštićene. Javni beležnici snose disciplinsku odgovornost, ukoliko su namerno počinili neku grešku, zato postoji obavezno osiguranje koje zaključuju svi javni beležnici. Suma na koju se zaključuje osiguranje je 1 milion eura po šteti. Ako je greška, napravljena voljno i namerno od strane notara, onda osiguranje ne pokriva štetu nastalu tim putem, već posledice dele i snose zajedno svi notari na taj način, što uplaćuju doprinos u jedan fond iz kojeg se pokriva šteta.

 

Dragor Hiber: Javno beležnička profesija zahteva znanje i primenu znanja- i tek će praksa, kroz određeno vreme, formirati kvalitetne javne beležnike

Mnogi kandidati za javne beležnike su prošli dobru obuku, očekujem da ćemo imati dobre javne beležnike. Glavni zadatak je da oni koji su do sada radili na uvođenju beležništva, nastave da rade na izradi priprema i dopuna brojnih propisa koje će beležnici primenjivati. Javno beležnička isprava kao i svaka druga isprava, može imati važnosti van države u kojoj je nastala, tj. možemo očekivati sutra da će isprave koje izdaju srpski javni beležnici, biti priznate i u drugim državama. Ministar će imati mogućnost da poveća broj beležničkih mesta na određenoj teritoriji, ako se ukaže takva potreba u praksi. Kada je u pitanju regionalna saradnja između javno beležničkih komora ona već postoji a nadamo se da će se i nastaviti.

Aleksandra Kon: Mislim da će sve agencije za promet nekretninama sa radošću dočekati uvođenje notara jer odgovornost za javnu ipravu prelazi na stručno lice- na profesionalca

Najviše benefita će imati građani koji se odluče da prodaju ili kupe svoje stanove. Agencije će imati samo ulogu posrednika a notari će odgovarati za sadržaj ugovora. Uvođenjenjem notara će se dobiti veća pravna sigurnost u oblasti prometa nekretnina.

Uroš Đorđević: Prema Zakonu o javnom beležništvu, javni beležnici ne bi trebali da predstavljaju konkurenciju advokatima

Veliki broj samostalnih advokata koji ne rade u velikim advokatskim kancelarijama, smatraju da će im posao beležnika biti lakši i da će imati veću zaradu. Međutim, funkcija javnog beležnika je jako odgovorna funkcija koja sa jedne strane donosi veliki respekt u društvu i daje mnoge mogućnosti – a sa druge strane, nosi i veliku odgovornost.

Jelica Pajović: Mehanizmima je obezbeđena apsolutna anonimnost kandidata na ispitu za javne beležnike

Javne beležnike imenuje ministar na predlog komore - uspeh postignut na ispitu za javne beležnike je relevantan. Komora će predlagati ministru izbor i provoditi ceo konkursni postupak na osnovu zakonom utvrđenim kriterijima.

Zorica Bulajić: Pretpostavka je da će se rad sudije i suda smanjiti u delu gde su stranke već postigle sporazum nakon čega se ostvaruje mogućnost neposrednog izvršenja

Ono što su očekivanja u pravosudnom isistemu od uvođenja sistema javnog beležništva je bolja komunikacija sa katastrima što bi moglo dovesti do smanjenja broja sporova u oblasti utvrđenja prava svojine nad nepokretnostima.